पुष्कर बहादुर गुरुङ

रङ्गमञ्च विभाग प्रमुख

रङ्गमञ्च विभागको काम कर्तव्य र अधिकार ः–

(क) नेपालको रङ्गमञ्च परम्पराको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने तथा गराउने ।
(ख) देशको विभिन्न भू–भागमा रहेका रङ्गमञ्च तथा लोक नाट्य परम्पराको अभिलेख राख्ने ।
(ग) लोपोन्मुख लोक नाटकहरुलाई संरक्षण गर्न प्रयत्न गर्ने तथा सम्बन्धित सरोकारवाला समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
(घ) लोक नाट्य सम्बन्धी कार्यशाला, गोष्ठी, प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधीहरुको आयोजना गर्ने ।
(ङ) लोक नाट्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थापित संघ संस्थाहरु सँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्ने
(च) लोक नाट्य क्षेत्रमा संलग्न प्रतिभाहरु तथा संस्थाहरुप्रति सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने
(छ) यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिभा र संघ संस्थाहरुको सूची तयार गर्ने ।
(ज) लोक नाट्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधीहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने ।
(झ) नेपालका लोक नाटकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गराउन तदनुकुलका योजनाहरु तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गराउने ।
(ञ) नेपाली रङ्गमञ्चमा भएका विभिन्न शैलीका रङ्गमञ्चीय गतिविधि, रङ्गमञ्च (प्रेक्षागृह)को संरक्षण गर्ने तथा नयाँ रङ्गमञ्चमा भएका रङ्गमञ्चको निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
(ट) रङ्गमञ्च तथा लोक नाटक सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्ने, रङ्गमञ्च तथा नाटक मञ्चन प्रविधि सम्बन्धी कार्यहरुको श्रव्य दृश्य अभिलेख गर्ने, गराउने ।
(ठ) अन्य विभागहरुसँग समन्वय राखि संयुक्त रुपमा कार्य गर्न सकिने हदसम्म सो अनुसार गर्ने ।