उदय श्रेष्ठ

शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीत विभाग विभाग प्रमुख

शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीत विभागको काम कर्तव्य र अधिकार ः –

(क) देशभरि छरिएर रहेका शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीतको विकासका लागि प्रयत्न गर्ने ।
(ख) देशको भू–भाग र समुदायमा रहेका शास्त्रीय तथा परम्परागत साङ्गीतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने ।
(ग) देशको शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीतका बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र गराउने ।
(घ) शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीत सम्बन्धी स्थापित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्ने ।
(ङ) शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीतको अभिलेख राख्ने ।
(च) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीत सम्बन्धी गतिविधीमा प्रतिनिधित्व गर्ने ।
(छ) नेपालका शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गराउन प्रयत्न गर्ने ।
(ज) शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीत सम्बन्धी प्रतिभाहरु तथा संस्थाहरुका सूची तयार पार्ने ।
(झ)नेपालका शास्त्रीय तथा परम्परागत सङ्गीतका बारे कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
(ञ)अन्य विभागहरुसँग समन्वय राखि संयुक्तरुपमा कार्य गर्न सकिने हदसम्म सो अनुसार गर्ने ।