शम्भुजीत बासकोटा

श्रव्य दृश्य विभाग प्रमुख

श्रव्य दृश्य विभागको काम कर्तव्य र अधिकार ः—

(क) प्रतिष्ठानबाट आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको रेकर्डका लागि अडियो, भिजुयल, फोटाग्राफिहरु लिएर सम्पादन गरी रेकर्ड राख्ने ।
(ख)प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक अडियो भिजुयल सामग्रीहरु तयार गर्ने ।
(ग) प्रतिष्ठानमा रहेका अडियो भिजुयल सामग्रीहरु सुरक्षित तवरले राख्ने ।
(घ) प्रतिष्ठानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक अडियो भिजुयल सामग्रीहरु सञ्चालन गर्ने ।
(ङ) प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक डकुमेन्ट्रिहरु तयार गर्ने ।