खडा रुख लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना

पूरा  विवरणः https://namuda.org.np/storage/files/202205081652005220.pdf